Acties

CASHBACK-ACTIES


Geniet van €25 korting op jouw aankoop van Fensoband Triangle!


Geniet van €25 korting op jouw aankoop van Fensoband Textilene!


Voorwaarden ‘CASHBACK-actie Effenso’

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de cash-back actie, hierna te noemen ‘actie’, van Effenso, een onderdeel van Effenso bvba., maatschappelijke zetel gevestigd aan Meulebekesteenweg 47, 8720 Dentergem, hierna te noemen ‘Effenso’. 

1. Deelname
1.1 Deelname aan de actie is mogelijk wanneer de deelnemer aankoop heeft gedaan van de producten van Effenso, met name de Fensoband Triangle en fensoband Weave Textilene. Enkel dit product komt in aanmerking voor een cashback.
1.2 Deelnemen kan door middel van het doorsturen van het aankoopbewijs van de producten uit de cashback-actie.
1.3 De actie is alleen geldig voor particuliere klanten van Effenso.
1.4 Medewerkers van Effenso en anderen, die direct betrokken zijn bij de organisatie van de actie, komen niet in aanmerking voor een prijs.
1.5 Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2. Actieopzet en prijzen
2.1 De actie is geldig tot eind december 2021.
2.2 Om deel te nemen dient het aankoopbewijs te worden bezorgd aan Effenso. Stuur een kopie van uw aankoopbewijs (aantal en datum moeten duidelijk leesbaar zijn) tegen uiterlijk 30/12/2021 naar Effenso bvba, Meulebekesteenweg 47, 8720 Dentergem of mail naar [email protected].
Informatie die zeker vermeld dient te worden: voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer, emailadres en rekeningnummer
2.3 Onvolledige of slecht leesbare inzendingen maken geen recht op de cashback.
2.4 De factuur van de aankoop, onder punt 2.2, dient voor 30/12/2021 te zijn gedateerd.
2.5 Een deelnemer kan maximaal één keer per kalendermaand deelnemen.
2.6 Door correct deel te nemen heeft de deelnemer recht op een cashback met bedrag van €25 wanneer de totale aankoop van Fensoband Triangle of Weave Textilene hoger dan €250 is.
2.7 Deelnemers krijgen de cashback, binnen vier weken na ontvangst van een correct betaalbewijs, op hun bankrekening gestort.
2.8 Effenso kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval een deelnemer onjuiste gegevens heeft verstrekt en om die reden de prijs niet uitgereikt kan worden en/of indien een deelnemer weigert de prijs in ontvangst te nemen.
2.9 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

3. Privacy
3.1 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Effenso kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van een geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste (persoons)gegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
3.2 De in verband met de actie aan Effenso verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Met deze voorwaarden geeft de deelnemer Effenso toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie. Deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over Effenso.

4. Ingezonden materiaal
4.1 Effenso behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
4.2 De ingezonden factuur, genoemd onder 2.7, wordt niet openbaar gemaakt en zal na afloop van de actie worden vernietigd door Effenso.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Effenso is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Effenso.
5.2 Effenso is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de actie.

6. Slotbepalingen
6.1 Effenso behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden, overige voorwaarden, informatie en/of de cashback te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen, zonder dat Effenso daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.
6.2 Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten in teksten, afbeeldingen en andere materialen op en in de diverse uitingen zijn eigendom van Effenso.
Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Effenso.
6.3 Op deze actie is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze spelvoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de actie of vragen over de verwerking van persoonsgegevens kan contact op worden genomen met Effenso via [email protected]

 

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »